diumenge, 20 de novembre de 2011

Comentari d'un fragment.

CAPITOL CCXCI. DEL GLORIOS PASSAMENT DE LA SACRATISSIMA MARE DE DEU

[363] E acostant se la hora de la alba, lo gran Princep sanct Miquel, com a excellent camarlench, vingue e fica lo genoll dauant lo Senyor, dient a la Magestat sua: «Sia de vostra clemencia, excellent Senyor, desempachar la partida, car tot lo imperi de Paradys es apunct per a rebre la senyora Emperadriu, Mare de vostra excellencia, en aquesta noua entrada e festa singular de la coronacio real de sa altesa.» E lo Senyor ab cara molt afable, girant se a la sua sanctissima Mare, dix a sa senyoria: «Veni de Libano». Volent dir: «Veniu, Mare mia. Exiu de aquesta gran muntanya de Liban, qui es lo mon present, hon vos sou venguda a cercar la gracia e justicia original, quel vostre pare Adam hauia perduda, e haueu la trobada molt complidament, segons vos dix Gabriel quant vos denuncia lo concebiment meu. Car vos, carissima Mare, sou lo gran e excellentissim çedre plantat entre les spines de aquesta muntanya, axi ferm e dret que james vent ni tempesta de peccat original, venial ni mortal vos han pogut apartar per sols vn moment de la gracia e amor diuina per vos trobada, ans, tenint les raels molt fondes, per la vostra profundissima e perfecta humilitat haueu muntat tan alta que, tocant la cima de la vostra caritat fins a la altea del Cel, de alli me haueu fet deuallar per confermar Adam e als fills seus la gracia per vos trobada.»

La obra Vita Christi d'Isabel de Villena va ser publicada pòstumament l'any 1497. Ella va morir l'any 1940, abans de poder-la acabar d'escriure. Els Vitae Christi són obres dedicades a explicar la vida de Jesús, però en el cas d'Isabel, es va centrar molt en el personatge de la Verge Maria. És una obra bastant extensa, amb 301 folis que estan en lletra gòtica i distribuïts a cada foli en dues columnes. Es poden distribuir en 3 blocs:
1r: La vida de Maria fins al naixement de Jesús, la seva infància, juventut, vida pública... Fins a la traició de Judas.
2n: La passió i la mort de Jesús, i l'ascens de la seva ànima al cel.
3r: Des de la ressurreció de Jesús fins al traspàs de Maria i la seva coronació prèvia a la gloriosa assumpció.
Com que l'obra està incompleta no es sap com s'hauria desenvolupat l'assumpció.

Aquest és el darrer fragment de l'obra Vita Christi, es parla de la coronació de la Mare de Déu abans de la gloriosa assumpció. El Senyor crida a la seva mare, que ha estat cridada per ser coronada i li fa una pregària recordant-li totes les coses que li han passat a la vida, per les quals es mereix aquesta coronació.

Biografia d'Isabel de Villena.

Isabel de Villena va néixer a València el 1430 i Va morir dia 2 de Juliol al mateix convent on va residir quaranta-cinc anys, víctima d'una epidèmia que assolà València.
Va ser educada per sa seva tia, la reina María, esposa d'Alfonso V d'Aragó, ja que es va quedar orfe als 4 anys. El seu veritable nom era el de Leonor Manuel, identitat que va canviar en ingressar en el monestir de franciscanes clarisses de la Santíssima Trinitat de València.
Isabel de Villena és la primera escriptora amb nom conegut de la literatura catalana.
L'única obra que s'ha conservat d'ella és Vita Christi, publicada a València el 1497 per l'abadessa que la va succeir. Vita Christi és una vida de Jesucrist escrita amb el propòsit d'il·lustrar les monges del seu convent.
Isabel va ajuntar la seva vocació religiosa amb l’afició a les lletres. Per això en el llibre hi abunden els comentaris patrístics i les cites d’autors clàssics.

Continuació del treball sobre Isabel de Villena

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/12698301924585940210435/PresentacioHauf.htm

La informació que aporta aquesta pàgina web està en català i parla sobre l'obra Vita Christi. És una web molt senzilla, sense imatges ni enllaços a altres pàgines web. Empra un llenguatge un poc complicat, potser massa tècnic. Talvegada aquesta web està feta per gent més especialitzada en el tema. Ens diu com va ser la difusió del Vita Christi i que aquesta obra va destacar sobre altres del mateix gènere. També parla de les edicions que se'n van fer i dels capítols que té. Explica que la obra està incompleta a causa de la mort de l'autora.

http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00065.htm

Aquesta pàgina web és part d’una altra pàgina anomenada La tramoia, que és una pàgina d’activitats culturalfs relacionades amb La festa d’Elx. Aquí hi trobem un document amb molts fragments dels capítols de Vita Christi, l’única obra que s’ha conservat d’Isabel de Villena. Els capítols no són textos adaptats, és a dir, estan escrits en català antic. Hi ha des del capítol CCLXV fins al CCXCL.
És una pàgina senzilla amb tan sols un encapçalament amb el títol i dues petites il•lustracions. La resta són tan sols els capítols de l’obra de Villena.

http://www.lafesta.com/?q=node%2F438


En la pàgina web següent, escrita en català, es comenten alguns fets interessats de l’obra Vita Christi. L’escrit no és de gran extensió. A la part dreta de la web hi ha un inici amb diverses entrades, un cercador, etiquetes de matèries i etiquetes d’autors. A més a més al centre de la pàgina s’hi troba adjunt un document amb capítols de l’obra d’Isabel de Villena, Vita Christi.


Treball sobre Isabel de Villena

http://www.escriptors.cat/autors/villenai/pagina.php?id_sec=301


A la primera pàgina que hem trobat, es parla de la seva vida, de quan es va fer monja en el convent de València. Allà va escriure cròniques de l'època, textos sobre la vida religiosa. L'únic que va ser conservat fou Vita Christi que és un dels pocs textos escrits per dones que es conserven. La informació està bastant resumida, destacant els trets més importants. Aquesta pàgina està disponible en varis idiomes, català, castellà i anglès.


http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_villena.htm


A la pàgina següent, se'ns parla de l'àmbit més personal d'Isabel de Villena. Ens diu va néixer al 1430 però que el seu origen era desconegut, que era filla il·legítima d'Enrique de Villena, que el seu nom era Leonor Manuel, i se'l va canviar en entrar al convent de Santíssima Trinitat de València. Va escriure Vida de Jesús que era una biografia de Jesús. En aquesta web s'aprofundeix més els temes que tractava aquest text. Isabel de Villena va morir de pesta l'any 1490. És una pàgina senzilla i molt entenedora.

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/isabelvillena.htm


La tercera pàgina, és una enciclopèdia franciscana on hi ha tota la informació que deuen haver pogut recopilar. En aquesta pàgina hi ha pràcticament el mateix contingut que en les dues darreres pàgines que hem comentat. Açò si, la informació és molt més extensa i es va repetint. Introdueix noves dades sobre alguns dels personatges que apareixen en la seva obra Vita Christi.


http://escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/2


En aquesta web, tota la informació està en castellà. Es torna a parlar de la biografia d'Isabel i també de la seva obra. A més a més també hi ha 4 enllaços que ens porten a altres pàgines d'interés i també podem veure una imatge de la pròpia Isabel. També hi ha un fragment traduït de la seva obra Vita Christi i ens explica que l'obra estava dividida en tres blocs.


http://lletra.uoc.edu/ca/autor/isabel-de-villena


És una pàgina en català on altres autors reflexionen i escriuen sobre aquesta autora i la seva obra. Hi ha quatre fragments de quatre capítols diferents de l'obra. Hi ha tres imatges, dues que són la mateixa i una de la portada del llibre. També hi ha enllaços que porten a altres pàgines relacionades amb la seva biografia i bibliografia.


http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0071108


Aquesta pàgina és una enciclopèdia online on es pot trobar informació sobre molts autors de diferens estils i nacionalitats. És una pàgina senzilla on es parla solament de la seva vida. Està escrita en català. Es parla de l'obra Vita Christi com una obra fàcil de compendre per la gent d'aquella època, era gairebé popular, la gent el tenia molt interioritzat.


http://www.upf.edu/materials/bib/expo/igualtat/cast/villena.html


Aquesta és una pàgina de l'universitat Pompeu Fabra, és bastant completa, ja que hi ha una biografia resumida, un fragment de la seva obra i un fragment d'una escriptora parlant d'Isabel. A baix del tot hi ha una sèrie d'enllaços que et porten a la web de la biblioteca de la Universitat per si vols llogar el llibre Vita Christi.