diumenge, 20 de novembre de 2011

Comentari d'un fragment.

CAPITOL CCXCI. DEL GLORIOS PASSAMENT DE LA SACRATISSIMA MARE DE DEU

[363] E acostant se la hora de la alba, lo gran Princep sanct Miquel, com a excellent camarlench, vingue e fica lo genoll dauant lo Senyor, dient a la Magestat sua: «Sia de vostra clemencia, excellent Senyor, desempachar la partida, car tot lo imperi de Paradys es apunct per a rebre la senyora Emperadriu, Mare de vostra excellencia, en aquesta noua entrada e festa singular de la coronacio real de sa altesa.» E lo Senyor ab cara molt afable, girant se a la sua sanctissima Mare, dix a sa senyoria: «Veni de Libano». Volent dir: «Veniu, Mare mia. Exiu de aquesta gran muntanya de Liban, qui es lo mon present, hon vos sou venguda a cercar la gracia e justicia original, quel vostre pare Adam hauia perduda, e haueu la trobada molt complidament, segons vos dix Gabriel quant vos denuncia lo concebiment meu. Car vos, carissima Mare, sou lo gran e excellentissim çedre plantat entre les spines de aquesta muntanya, axi ferm e dret que james vent ni tempesta de peccat original, venial ni mortal vos han pogut apartar per sols vn moment de la gracia e amor diuina per vos trobada, ans, tenint les raels molt fondes, per la vostra profundissima e perfecta humilitat haueu muntat tan alta que, tocant la cima de la vostra caritat fins a la altea del Cel, de alli me haueu fet deuallar per confermar Adam e als fills seus la gracia per vos trobada.»

La obra Vita Christi d'Isabel de Villena va ser publicada pòstumament l'any 1497. Ella va morir l'any 1940, abans de poder-la acabar d'escriure. Els Vitae Christi són obres dedicades a explicar la vida de Jesús, però en el cas d'Isabel, es va centrar molt en el personatge de la Verge Maria. És una obra bastant extensa, amb 301 folis que estan en lletra gòtica i distribuïts a cada foli en dues columnes. Es poden distribuir en 3 blocs:
1r: La vida de Maria fins al naixement de Jesús, la seva infància, juventut, vida pública... Fins a la traició de Judas.
2n: La passió i la mort de Jesús, i l'ascens de la seva ànima al cel.
3r: Des de la ressurreció de Jesús fins al traspàs de Maria i la seva coronació prèvia a la gloriosa assumpció.
Com que l'obra està incompleta no es sap com s'hauria desenvolupat l'assumpció.

Aquest és el darrer fragment de l'obra Vita Christi, es parla de la coronació de la Mare de Déu abans de la gloriosa assumpció. El Senyor crida a la seva mare, que ha estat cridada per ser coronada i li fa una pregària recordant-li totes les coses que li han passat a la vida, per les quals es mereix aquesta coronació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada